ในปัจจุบัน “ความยั่งยืน” ได้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในเวทีการประชุมต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากล นั่นแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนล้วนให้ความสำ คัญกับการขับเคลื่อนองค์กรพร้อม กับการพัฒนาโลกทั้งบริบทเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ปรากฏการดังกล่าวเป็นผลจากการที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตอบรับนโยบายเป้าหมายการ พัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) เผยแพร่ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการขจัดความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสิ่งมี ชีวิตทุกชนิด พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทุกที่ทุกระดับบนโลกแบบไม่เลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้การ ขับเคลื่อนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวม ทรัพยากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความรู้ความชำ นาญ ในการร่วมกันทำ งานเชิงบูรณาการกับหน่วย งานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ให้ได้ภายในปี 2573 เพื่อให้โลกเกิดความสมดุลทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน